Geen makelaars- en beheerkosten

Gegarandeerd maandelijkse huurinkomsten

9.3 (150+) Feedback Company

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hubbs B.V.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hubbs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hubbs B.V., gevestigd te Ridderkerk, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 72070056.
b. contractspartij: de partij waarmee Hubbs een overeenkomst sluit of in onderhandeling treedt, waaronder de bezoeker van de website van Hubbs en degene die deze algemene voorwaarden van Hubbs krijgt toegezonden.
c. websites: www.hubbs.nlwww.verhuur-zeker.nl en www.select-housing.nl.
d. de overeenkomst: iedere (huur)overeenkomst tussen Hubbs en de contractspartij.
e. partijen: Hubbs en de contractspartij.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de
website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Hubbs worden aangeboden, op alle offertes, huurvoorstellen en op alle (huur)overeenkomsten die Hubbs aangaat en/of levering van diensten door Hubbs alsmede alle overige (rechts)handelingen en rechtsbetrekkingen tussen partijen, tenzij partijen uitdrukkelijk (schriftelijk) anders overeenkomen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk met Hubbs zijn overeengekomen.
2.3 De door de contractspartij en/of een derde gehanteerde algemene voorwaarden gelden nadrukkelijk niet, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.4 Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van de website gaat contractspartij akkoord met deze algemene voorwaarden. Hubbs raadt contractspartij aan deze voorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website te lezen.
2.5 Hubbs kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden is raadpleegbaar via de website. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hubbs of na verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de contractspartij.
2.6 Indien tussen Hubbs en contractspartij een huurovereenkomst tot stand komt, en de daarin opgenomen (of daarop toepasselijke) bepalingen strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, dan hebben de bepalingen uit (of toepasselijk op) de huurovereenkomst voorrang, met dien verstande dat alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.7 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle door Hubbs uitgebrachte offertes (huurvoorstel) zijn vrijblijvend. De contractspartij kan hieraan geen enkel recht ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Het staat Hubbs vrij een uitgebrachte offerte in te trekken of daarin wijzigingen aan te brengen
3.2 Offertes van Hubbs zijn geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij door Hubbs op de offerte een andere termijn is opgenomen. In een dergelijk geval is de termijn in de offerte leidend. De offerte vervalt automatisch wanneer de termijn is verlopen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3.3 Hubbs kan niet aan de inhoud van de uitgebrachte offerte worden gehouden indien de inhoud hiervan of een onderdeel daarvan gebaseerd is op een vergissing en/of een kennelijke verschrijving van Hubbs en de contractspartij dit redelijkerwijs begrijpt of had behoren te begrijpen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten
4.1 De schriftelijke of elektronische acceptatie van de offerte behelst nadrukkelijk geen totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen. Onlosmakelijk onderdeel van de acceptatie van de offerte betreft het opmaken van een huurovereenkomst. Pas na het opmaken en de ondertekening van een huurovereenkomst komt er tussen partijen een overeenkomst tot stand. Een huurovereenkomst tussen Hubbs en contractspartij komt tot stand doordat de door Hubbs opgestelde huurovereenkomst door zowel contractspartij als Hubbs is ondertekend en door Hubbs retour is ontvangen. Hubbs is niet gebonden aan door contractpartij zonder toestemming van Hubbs aangebrachte wijzigingen.

Artikel 5 Schade en aansprakelijkheid
5.1 Hubbs zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Dit geldt eveneens voor de informatie die zij op de Websites plaatst. Indien een fout wordt gemaakt doordat contractspartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Hubbs voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Voor de informatie die wordt weergegeven op de Websites kan Hubbs nimmer aansprakelijk worden gehouden.
5.2 Iedere aansprakelijkheid van Hubbs is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de verzekering van Hubbs, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden, indien en voor zover dit in redelijkheid van Hubbs verwacht mag worden.
5.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, dan wel indien Hubbs geen verzekering heeft afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Hubbs beperkt tot een maximum van € 5.000,-.
5.4 Hubbs heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van contractspartij ongedaan te maken of te beperken door het aanbieden van een nieuw huurobject of het vinden van een nieuwe huurder.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Indien Hubbs de met contractpartij gemaakte afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, welke oorzaak geheel buiten de macht van Hubbs ligt, worden de verplichtingen van Hubbs opgeschort tot op het moment dat Hubbs alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Hubbs in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet of rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop Hubbs geen invloed uit kan oefenen, en waardoor Hubbs niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden ook gerekend wanprestaties van derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
6.3 Indien nakoming van de verplichting blijvend onmogelijk is en contractspartij reeds een gedeeltelijke vergoeding heeft betaald, zal Hubbs de reeds betaalde vergoeding aan contractspartij terugbetalen.

Artikel 7 Verval
7.1 Alle vorderingsrechten van de contractspartij jegens Hubbs, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een (huur)overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de contractspartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de contractspartij de betreffende vorderingen niet binnen een periode van één jaar aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 8 Gedeeltelijke onverbindendheid
8.1 In geval een beding in deze voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de niet-verbindende bepaling komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Artikel 9 Vrijwaring
9.1 De contractspartij vrijwaart Hubbs tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de contractspartij van een met Hubbs gesloten overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de contractspartij, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1 Alle (informatie die besloten ligt in) aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, foto’s, Websites en de daarmee verband houdende intellectuele of industriële eigendomsrechten berusten uitsluiten bij Hubbs en/of haar licentiegevers. Het is de contractspartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbs de hiervoor genoemde documenten en/of materialen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, in gebruik te nemen, aan derden ter hand te stellen en/of ter inzage te geven.
10.2. Het is de contractspartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele of industriële eigendomsrechten te verwijderen, wijzigen of aan te brengen op documenten en materialen die door Hubbs zijn verschaft of (online) door Hubbs beschikbaar zijn gesteld.
10.3. Hubbs garandeert op geen enkele wijze dat haar materialen en documenten – waaronder (de informatie die besloten ligt in) de Websites – geen inbreuk maken op enig (on)geschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er persoonsgegevens worden uitgewisseld. Hubbs en de contractspartij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en enige aanverwante wet- en regelgeving. Hubbs kan eveneens persoonsgegevens verwerken indien er gebruik wordt gemaakt van de websites. Meer informatie over die verwerkingsactiviteiten vindt u in het privacy statement: https://www.verhuur-zeker.nl/privacy-statement/
11.2 Contractspartij garandeert dat zij enkel persoonsgegevens aan Hubbs verstrekt, indien en voor zover zij hiertoe gerechtigd is en/of de benodigde toestemming hiervoor heeft gekregen van de betrokkene(n). De Contractspartij is verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkene(n) over het feit dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, de wijze waarop dit gebeurt en voor welke doeleinde(n) deze gegevens verwerkt worden.
11.3 De Contractspartij is het eerste aanspreekpunt indien een betrokkene zich op de aan hem of haar toekomende rechten op grond van de AVG wil beroepen. De Contractspartij zal aan dergelijke verzoeken zoveel mogelijk zelfstandig gehoor geven. Indien een betrokkene zijn verzoek direct tot Hubbs richt, tracht zij de Contractspartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
11.4 De Contractspartij vrijwaart Hubbs tegen iedere aanspraak van derden in verband met een schending door Contractspartij van hetgeen in dit artikel van de algemene voorwaarden is bepaald. De Contractspartij dient eveneens de door Hubbs gemaakte samenhangende (juridische) kosten te vergoeden.

Artikel 12 Overig
12.1 Het is de contractspartij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbs, niet toegestaan het gehuurde binnen één jaar nadat Hubbs informatie over een huurobject of (potentiele) huurder heeft verstrekt direct dan wel indirect (via een derde) van de eigenaar van het pand te huren, dan wel aan een contact van Hubbs te verhuren. Bij overtreding van dit verbod is contractspartij een direct opeisbare boete aan Hubbs verschuldigd van € 5.000,- per gebeurtenis, en € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Hubbs op volledige schadevergoeding.
12.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de door Hubbs B.V. met een andere partij gesloten (huur)overeenkomst dit vereist, heeft Hubbs B.V. het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op de overeenkomst en de verhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen zullen worden beslecht door de rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Hubbs om geschillen voor te leggen aan de rechter die op grond van de wet bevoegd is.

Download link: Algemene voorwaarden Hubbs B.V.

Versie: 2.0 – 23 maart 2023

 

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk Consumenten (AVIC)

Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1-1-2006.

Download link: AVIC algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.

Download link: ALIB algemene voorwaarden

Hubbs B.V.
Keurmeesterstraat 17 b
2984 BA Ridderkerk, Nederland
KVK: 72070056
BTW: NL858972906B01

Geen makelaars- en beheerkosten

Gegarandeerd maandelijkse huurinkomsten

9.3 (150+) Feedback Company